අතහිත

Wednesday, March 20, 2013

නිහැඩියාව

එකිනෙකින් වෙන්වූ
පරාජිත
හැගුමන් සමුදායක් මැද
ඉවක් බවකින් තොරව
අතොරක් නැති
කදුලැල්,
ලතැවුල්, සෝ සුසුම් මැද
වංකගිරියක
සිරවූ හිත 
 

දින පොතේ අකුරු කල
කැටපත් පවුරු මත
කිසිවක් සටහන් නොවී
පාළුවට ගිය
ලියැවෙන්ට දෙයක් නැති
ලියන්නට කප්පරක් ඇති
සිතුම් පැතුම්
දුටු නොදුටු දේ
ඇතිමුත්
ගොළු වූ පන්හිදත්
පණ අදින මසිතත්
තවම ‍නොමියදුනු බව
සටහන් තබමි
මෙලෙස
 

නිහැඩියාව මගේ
හුදෙක් මගේ
ප‍රාජයක් මිස
මගේ වරදකාරී ක්‍රියාවක්
නිසා නොවන වග
දන්වා තබමි මෙලෙසින....


My silence doesn’t mean I’m guilty.


“Don't be afraid
I've taken my beating
I've shared what I've made
I'm strong on the surface
Not all the way through
I've never been perfect
But neither have you
-LP-”